Prawa i obowiązki dziecka

Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka a w szczególności do:

 • Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
 • Szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania
 • Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej.
 • Wyrażania swoich uczuć i myśli.
 • Do nauki przez zabawę i bycie sobą.
 • Opieki i ochrony

Dziecko w przedszkolu ma zagwarantowane prawo do:

 •  Godności i nietykalności osobistej, ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej lub psychicznej
 • Wyrażania swobody myśli, sumienia i wyznania
 • Akceptacji takim jakie ono jest
 • Warunków sprzyjających jego rozwojowi
 • Indywidualnego rozwoju i własnego tempa tego procesu
 • Ochrony zdrowia
 • Nienaruszalności cielesnej
 • Korzystania z dóbr kulturalnych
 • Poszanowania własności
 • Znajomości swoich praw
 • Spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje
 • Aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi
 • Aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy
 • Zabawy i wyboru towarzyszy zabawy
 • Posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić
 • Spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi
 • Badania i eksperymentowania
 • Doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa)
 • Różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia
 • Snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
 • Jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo do nauki
 • Regulowania własnych potrzeb
 • Zdrowego jedzenia

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek, w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:

 •  Przestrzegać wszelkie umowy zawarte z nauczycielką, a w szczególności:
 • Nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycieli;
 • Zgłaszać wszelkie przykre wypadki, uszkodzenia itp. związane ze zdrowiem dzieci, sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;
 • Szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;
 • Dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;Przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych1.