Rada Rodziców

RADA RODZICÓW 

1. Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, opiniującą i wspierającą działalność statutową przedszkola, zgodnie z regulaminem Rady Rodziców.

2. W skład Rady Rodziców wchodzi 24 członków (po dwóch przedstawicieli z każdego oddziału, wybranych przez zebranie rodziców wychowanków danego oddziału w tajnych wyborach).

3. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej lub dyrektora z wnioskiem i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

4. Rada Rodziców ustala swój regulamin, który określa kompetencje, zasady funkcjonowania i zasady współpracy z organami przedszkola.

5. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.

6. Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora.

7. Zebrania Rady są protokołowane. W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym dyrektor.

8. Rodzice mają prawo do:

1) przekazywania opinii, wniosków dotyczących pracy przedszkola dyrektorowi, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny i organowi prowadzącemu,

2) wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze podczas organizowanych w tym celu zebrań ogólnych, grupowych, zajęć otwartych oraz konsultacji

3) uzyskiwania rzetelnej informacji o swoim dziecku, opartej na obiektywnej i wszechstronnej obserwacji pedagogicznej.